Information om hantering av personuppgifter inom vuxenutbildningen

Som elev inom ABF Stockholms vuxenutbildning kan du vara säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och korrekt sätt, i enlighet med Dataskydds-förordningen (GDPR) och med hänsyn till din personliga integritet. ABF Stockholms vuxenutbildning hanterar dina personuppgifter i olika digitala system och lär-plattformar och denna information omfattar samtliga system för att du ska få en helhetsbild över vår personuppgiftshantering.

Vår lagliga grund för personuppgiftshantering
En personuppgift kan enklast beskrivas som en uppgift (information, data) som kan härledas till en enskild person. Syftet med hanteringen av personuppgifter är att bedriva kvalitativ vuxenutbildning och gemensamt med dig som elev producera och tillhandahålla den nödvändiga pedagogiska dokumentation som är kärnan i vår verksamhet och vårt uppdrag, enligt Skollag (2010:800) och i enlighet med de avtal vi har med kommunerna. För att kunna göra det krävs att vi hanterar personuppgifter.
Vi hanterar vissa personuppgifter på uppdrag av kommunerna och i enlighet med de personuppgiftsbiträdesavtal som finns med respektive kommun. Det handlar i första hand om enklare elevadministrativa personuppgifter och hanteringen baseras på artikel 6, § 1b Dataskyddsförordningen. Vi samlar också in, registrerar och lagrar själva personuppgifter med stöd av artikel 6, § 1e Dataskyddsförordningen. Det gör vi för att kunna fullgöra våra uppdrag som myndighetsutövare. Vi begär inget samtycke från dig för att utföra sådan personuppgiftshantering som är motiverad utifrån någon av dessa ovanstående lagliga grunder.

Olika typer av personuppgifter
Vi hanterar enbart sådana personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja våra uppdrag och förpliktelser för att kunna bedriva kvalitativ vuxenutbildning i enlighet med lag och avtal. Vi utgår från minimeringsprincipen när vi lagrar personuppgifter och gallrar personuppgifterna regelbundet. De personuppgifter som förekommer i våra system kan exempelvis vara elevers namn, personnummer, kontaktuppgifter, pedagogisk historik, progression, bedömningar och resultat, betyg, inlämnade elevarbeten och pedagogisk respons/kommunikation. Alla dessa uppgifter är kopplade till vårt uppdrag som utbildningsanordnare och myndighetsutövare.
Vi hanterar däremot inte känsliga personuppgifter som ras, etnicitet, sexualliv, fackförenings¬medlemskap eller politisk, religiös eller filosofisk övertygelse. Detta är inte tillåtet enligt användarvillkoren för systemen, och inte heller enligt kap 2, art 9, §1 Dataskyddsförordningen. Känsliga personuppgifter om hälsotillstånd kan dock förekomma i system med hög säkerhet i den mån det är motiverat utifrån vårt myndighetsuppdrag och avtal med kommunerna.

Våra olika plattformar och system
ABF Stockholms vuxenutbildning använder digitala lärplattformar för arbete, kommunikation och pedagogisk dokumentation i skolan. På så sätt skapar vi förutsättningar för att du som elev får en modern utbildning med tillgång till de funktioner och digitala verktyg som är nödvändiga. Vi använder därutöver system som t.ex. lokala filytor på egna servrar, administrativa plattformar och plagiatkontroll. Vi arbetar också i kommunernas egna administrativa system. De system vi använder kan variera över tid. I det fall vi ger uppdrag till en leverantör att hantera våra personuppgifter, till exempel en lärplattform eller ett administrativt system, upprättas alltid ett avtal som reglerar hur hanteringen får ske. Även i de fall andra har uppdrag att hantera person¬uppgifter är det vi som är huvudansvariga för uppgifterna.
Vi vill vara särskilt tydliga med att de personuppgifter som hanteras av oss i olika system också omfattas av våra avtal. Om vi till exempel skapar elevkonton i Google innebär ett sådant konto en stor skillnad avtals- och villkorsmässigt jämfört med exempelvis ett privat konto i Google.

Vi skyddar dina personuppgifter
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast de medarbetare inom ABF Stockholms vuxenutbildning, eller de kommuner eller myndigheter som behöver ha tillgång till dina personuppgifter, tilldelas behörighet till dina personuppgifter. Vi använder oss av kryptering inom de olika plattformarna så långt det är möjligt. Vi har tydliga incidentrutiner på plats om något skulle hända i systemen eller med dina personuppgifter och vi samarbetar bara med leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA. Information lämnas aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Vi lagrar personuppgifter under en begränsad tid
Vi lagrar dina personuppgifter, liksom icke-identifierbar information om dig, under en begränsad tid i enlighet med våra gallringsrutiner . Hur länge informationen lagras kan variera beroende vilken typ av information det handlar om och i vilket syfte den lagras. När informationen inte längre lagras avidentifieras eller raderas den.

När du har lämnat ditt samtycke
ABF Stockholms vuxenutbildning begär normalt inget samtycke från dig. Hanteringen av personuppgifter baseras istället på andra lagliga grunder och ABF Stockholms vuxenutbildning har både rätten och skyldigheten att hantera dina personuppgifter i den mån det finns stöd lagstiftningen.
I vissa fall kan dock ABF Stockholm fråga om ditt samtycke. I det fall du väljer att ge ditt samtycke ger du ABF Stockholm tillåtelse att använda dina personuppgifter i det specifika syfte som framgår vid förfrågan om samtycke. När du lämnar ditt samtycke är det viktigt att veta att du också kan dra tillbaka ditt samtycke och begära att personuppgifts¬¬¬behandlingen begränsas; att dina personuppgifter ändras eller raderas och att invända mot behandlingen. Läs mer om detta under rubriken ”Dina rättigheter”.

Riktlinjerna uppdateras kontinuerligt
ABF Stockholms vuxenutbildning rekommenderar dig att regelbundet läsa igenom denna information för att vara uppdaterad kring hur vi hanterar och skyddar din personliga information. Vi informerar givetvis genom våra system när förändringar i informationen görs.

Dina rättigheter
Du har rätt att ta del av de personuppgifter som hanteras av ABF Stockholm och få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. På begäran kan du kostnadsfritt få en kopia på dessa personuppgifter i ett allmänt format. Du har också rätt att korrigera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig själv genom att kontakta oss. Vi ändrar då i samtliga system som hanterar personuppgifterna. Kom ihåg att en stor del av de personuppgifterna som finns i system redan är tillgängliga för dig genom din inloggning i lärplattformen och vissa uppgifter kan du ändra på egen hand.
I det fall du har lämnat samtycke till att vi ska hantera dina personuppgifter, så har du också rätt att återkalla samtycket, begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas eller invända mot behandlingen. Personuppgifter som baseras på samtycke förekommer dock i mycket begränsad omfattning inom vuxenutbildningen.
Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt Dataskyddsombud. Ombudets roll är att vara en kontaktperson utåt och att kontrollera att lagstiftningen följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Du kontaktar Dataskyddsombudet genom dataskyddsombud.stockholm@abf.se.

Rätt att klaga hos Datainspektionen
Om du vill klaga på ABF Stockholms behandling av dina personuppgifter så har du rätt att klaga hos Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Vi ser gärna att du i första hand vänder dig direkt till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.


logos